Şanlıurfa'da 1 adet taşınmaz satılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararları açıklandı. Yapılan açıklamada Suruç ilçesine bağlı Yeğen kırsal mahallesinde Suruç Belediyesine ait 1 adet taşınmaz tarla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır. İhale Suruç Belediyesinde bulunan konferans salonunda yapılacak. İhale tarihi 25 Kasım 2022 saat 15.45 olarak belirlendi. 2- İHALENİN YERİ VE HANGİ USULLE YAPILACAĞIİhalenin Yapılacağı Yer: Suruç Belediyesi, Belediye Konferans Salonu (Dikili Mahallesi, 63800 Suruç/ŞANLIURFA) İhale Usulü: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü muhammen satış bedelinden yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir. 3- İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ VE BEDELİİhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Dokümanını (Şartname ve Ekleri); Suruç Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLARİhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda çizelgede belirtilen geçici teminatı, Suruç Halk Bankası Şubesi TR13 0001 2001 3890 0007 0000 06 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddesine göre uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit dâhilindeki Banka Teminat Mektubu da sunabilir. 5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:İhaleye katılabilmek için; 5.1. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için) 5.2. Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, 5.3. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 5.4. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 5.5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için), 5.6. Noter tasdikli imza sirkülerini, 5.7. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 5.8. Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası, 5.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 5.10. Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 5.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 5.12. İhalede her taşınmaz için zaman aralığı yarım saat olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. 6- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Konferans Salonu (Dikili mahallesi, Suruç Belediyesi) adresindeki ihale salonunda hazır bulunarak İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. 8- Suruç İlçesi, Dinlence Mahallesinde bulunan taşınmazların Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 10- Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.

Kaynak : https://www.urfanatik.com/haber/12544435/sanliurfada-1-adet-tasinmaz-satilacak
 
Üst